Przejdź do treści
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.
Data publikacji strony internetowej: 2023-05-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy opublikowane na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Powodem tego jest duża liczba publikowanych materiałów wideo, a w związku z tym trudność przygotowania wersji z napisami. Oprócz powyższego znaczna część materiałów filmowych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Olejnikp.olejnik@mok.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504220528. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie:

  • Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3 – obiekt dostępny dla osób z niesprawnością ruchową (winda),
  • Spichlerz, ul. Piastowska 13 – obiekt niedostępny dla osób z niesprawnością ruchową,
  • budynek przy ul. Rodziewiczówny 3 – obiekt niedostępny dla osób z niesprawnością ruchową,
  • Galeria Dobro, ul. Stare Miasto 24/25 – obiekt nieprzystosowany do wjazdu wózków, istnieje możliwość pomocy przy wprowadzeniu wózka,
  • Amfiteatr im. Czesława Niemena, ul. Zamkowa/Okopowa – obiekt dostępny dla osób z niesprawnością ruchową (winda),
  • Tartak Raphaelsohnów (Muzeum Nowoczesności), ul. Knosały 3B – obiekt dostępny dla osób z niesprawnością ruchową (winda),
  • Zajezdnia Trolejbusowa, ul. Knosały – obiekt dostępny dla osób z niesprawnością ruchową, podjazd bez schodów.

Dane kontaktowe i informacje o dojeździe do obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie można znaleźć na podstronie Kontakt