Przejdź do treści

Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO A TAKŻE POROZUMIEŃ Z OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW I WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (MOK), z siedzibą:, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522 13 50, e-mail: sekretariat@mok.olsztyn.pl, reprezentowanym przez dyrektora MOK.

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@mok.olsztyn.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
•    organizowania wydarzeń artystycznych i rozrywkowych;
•    tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej;
•    udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest MOK;
•    kontaktu w sprawach związanych z działalnością MOK;
•    zawarcia i realizacji umów;
•    realizacji usługi newsletterowej;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
•    obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
•    zawartych umów;
•    udzielonej zgody.

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
•    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
•    inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na rzecz MOK.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja o profilowaniu
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO A TAKŻE POROZUMIEŃ Z OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)– zwanym dalej RODO –Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie informuje, że:
I.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

II.    Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mok.olsztyn.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

III.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1.    przygotowania i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tym celu jest obowiązkowe. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy/świadczenia usług. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu tej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji.
2.    rozliczenia zawartej umowy, jak również kontroli prawidłowości jej wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych w tym przypadku jest obowiązkowe. Dane będą przetwarzane przez co najmniej 5 lat liczone od dnia następującego po roku obrachunkowym – zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3.    dochodzenia roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia postępowania o ewentualne roszczenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

IV.    Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
1.    podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy (np. bank w zakresie przelewów);
2.    podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3.    podmiotowi zewnętrznemu w celu zapewnienia korespondencji – operatorowi pocztowemu.

V.    Przysługuje Pani/Panu:
1.    prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2.    sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3.    prawo do usunięcia swoich danych osobowych w granicach dozwolonych prawem („prawo do bycia zapomnianym”);
4.    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW I WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, zwany dalej MOK.
2. MOK powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mok.olsztyn.pl.

CEL, PODSTAWA PRAWNA i OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
3. Dane osobowe uczestników konkursów i warsztatów, a w przypadku nieletnich uczestników także rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:
a. Zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w warsztatach. Dane będą przetwarzane do czasu uczestnictwa w warsztatach, a następnie zgodnie z przyjętą Instrukcją Kancelaryjną.
b. Zorganizowania Konkursu – obejmującego działania takie jak gromadzenie zgłoszeń, ocena i wyłonienie zwycięzcy oraz przyznanie nagród.
Dane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakim jest przeprowadzenie konkursu. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne.
c. Przekazania nagród i rozliczenia wydatkowanych na ich zakup środków publicznych.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane w tym zakresie będą przetwarzane przez czas niezbędny do udokumentowania prawidłowości dysponowania środkami publicznymi.
d. Publikacji na stronie www oraz portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube danych (wizerunku, imienia i nazwiska) osób biorących udział w konkursach organizowanych przez MOK, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby małoletniej), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego CKB dokonało na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:
4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:

 • dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
 • podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 • każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w przypadku gdy dane są publikowane w przestrzeni publicznej,

W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach, w których obowiązują inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych np. Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub innych krajach, w których Facebook ma swoje serwery przetwarzające dane. W celu szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zapewnianego przez Facebook w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/about/privacyshield.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w granicach dozwolonych prawem, prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w prawnie uzasadnionym interesie MOK.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres e – mail. Może Pani/ Pan również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników wydarzeń kulturalnych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, zwany dalej MOK.
 2. MOK powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mok.olsztyn.pl.
 3. MOK przetwarza Państwa dane osobowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu; dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w MOK w związku z panującym stanem epidemii COVID-19, a w konsekwencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń organizowanych przez MOK oraz wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. d) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz art. 9 ust. 2 lit. i) – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Podstawa przetwarzania uwzględnienia przepisy prawa wynikające z aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne GIS.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz Główny Inspektor Sanitarny.
 6. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania, czyli od dnia organizacji wydarzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
 8. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:
  • dostępu do tych danych;
  • sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne;
  • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić.
 9. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.