Przejdź do treści

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Olsztynie (dalej zwany MOK w Olsztynie) przy ul Dąbrowszczaków 3, NIP 739 14 91 128; REGON 000678825, organizuje imprezy kulturalne płatne (biletowane) i bezpłatne (niebiletowane).
 2. MOK w Olsztynie zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 3. MOK w Olsztynie zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i podania przyczyn.
 4. MOK w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za     brak komfortu wynikający z niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, zniżek, ofert specjalnych, punktów sprzedaży,  zasad sprzedaży internetowej , Karty Dużej Rodziny (dalej zwanej: KDR) opublikowane są na stronie mok.olsztyn.pl.
 6. Wstęp na imprezy biletowane następuje za okazaniem ważnego biletu wstępu, karty wstępu KDR w rozumieniu Uchwały NR XL/696/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 lipca 2013 r., zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez MOK w Olsztynie.
 7. W trakcie trwania imprezy należy zachować bilet/kartę wstępu KDR, zaproszenie lub identyfikator do powtórnego okazania na wezwanie osoby ze służby informacyjnej lub służby porządkowej.
 8. Wstęp dla dzieci do ukończenia czwartego roku życia z dorosłym opiekunem posiadającym ważny bilet jest bezpłatny pod warunkiem, że opiekun trzymać je będzie na kolanach. W takim przypadku dziecku nie przysługuje osobne miejsce siedzące.
 9. Na imprezy niebiletowane wstęp jest wolny. MOK w Olsztynie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na imprezę niebiletowaną zaproszeń/biletów bezpłatnych.
 10. Na imprezach niebiletowanych, w przypadku osiągnięcia liczby osób przewidzianej publiczności na imprezach niebiletowanych, MOK w Olsztynie zastrzega sobie możliwość odmowy wstępu kolejnych osób na teren imprezy.
 11. MOK w Olsztynie zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video. (w razie użycia nieuprawnionego MOK w Olsztynie zastrzega sobie prawo wyproszenia z imprezy bez prawa do zwrotu ceny biletów
 12. System kontroli biletów umożliwi wejście wyłącznie pierwszej osobie okazującej bilet/kartę wstępu KDR lub zaproszenie o tym samym kodzie.
 13. Bilety ulgowe, jeśli na daną imprezę zostaną wprowadzone, bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia na widownię.
 14. Punkty sprzedaży  określone na stronie internetowej MOK w Olsztynie przyjmują płatności gotówką oraz kartami płatniczymi.

II.  ZMIANA TERMINU IMPREZY

 1. Zmiana godziny rozpoczęcia imprezy o nie więcej niż 1 godzinę z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. warunki atmosferyczne) nie traktuje się jako zmiana jej terminu i z tego tytułu nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu biletu.
 2. W przypadku zmiany godziny rozpoczęcia imprezy o więcej niż 1 godzinę bądź zmiany terminu imprezy nabywcy przysługuje prawo zwrotu biletu pod warunkiem nieuczestniczenia w imprezie. Zgłoszenie zamiaru zwrotu biletu należy dokonać najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty pierwotnego terminu imprezy. Niedotrzymanie 5 dniowego terminu zgłoszenia chęci zwrotu biletu uważa się za akceptację nowego terminu imprezy. Zgłoszenia należy dokonać w jeden z podanych niżej sposobów:
 • formie pisemnej na adres siedziby MOK w Olsztynie,
 • mailowo na adres: infokamienica@mok.olsztyn.pl,
 • bezpośrednio w siedzibie Organizatora,
 • w punkcie sprzedaży.
  1. Tryb zwrotu za bilety na wydarzenia ze zmienionym, a niezaakceptowanym przez nabywcę nowym terminem następuje analogicznie jak w przypadku odwołania imprezy określonym w punkcie III.3-5.

III.   ODWOŁANIE IMPREZY, ZASADY ZWROTU BILETU

 1. W przypadku odwołania imprezy MOK w Olsztynie zwraca cenę biletu na wniosek jego posiadacza złożony w terminie 5 dni roboczych od planowanej daty imprezy.
 2. W przypadku odwołania imprezy, zwroty biletów opłaconych gotówką w punkcie sprzedaży są dokonywane gotówką w kasie MOK w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 3  lub na pisemną dyspozycję nabywcy biletu – na wskazane przez niego konto bankowe w terminie 5 dni roboczych. Do zwracanych biletów należy w miarę możliwości dołączyć paragon fiskalny, inny dowód zakupu lub okazać fakturę zakupu.
 3. Zwrot ceny za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na rachunek bankowy lub na elektroniczny instrument płatniczy, z którego Kupujący dokonywał płatności za bilet/bilety, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę żądania zwrotu ceny zakupionego biletu.
 4. MOK w Olsztynie nie przyjmuje zwrotów biletów z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszym regulaminie (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 5. Dodatkowe, ewentualne koszty ponoszone przez posiadacza biletu w związku ze zmianą terminu lub odwołaniem imprezy nie podlegają zwrotowi.

IV. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

 1. MOK w Olsztynie informuje, że osoba przebywająca na terenie imprezy może być narażona na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu, za co MOK w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy imprezy, pomimo istnienia przeciwwskazań, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Osoby obecne na terenie imprezy są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy. Osoby obecne na terenie imprezy są obowiązane stosować się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych i informacyjnych, konferansjera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do wykonania ich poleceń.
 3. Przy wejściu na teren obiektu uczestnik imprezy jest zobowiązany poddać się kontroli służbom porządkowych w zakresie określonym w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz okazać bilet lub inne dokumenty (w tym dokument tożsamości) uprawniający do udziału w imprezie.
 4. Nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas imprez czuwają członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej, a w przypadku imprez masowych również Kierownik do spraw bezpieczeństwa. Osoby te noszą w widocznym miejscu identyfikator.
 5. Odmawia się wstępu na imprezę osobie:
 • która nie przedstawiła biletu lub innego dokumentu uprawniającego do wzięcia udziału w imprezie,
 • która nie poddała się czynności przeglądania zawartości bagażu i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba ta wnosi lub posiada przedmioty niebezpieczne. Ocena przedmiotu i kwalifikowanie ich jako niebezpieczne należy do służby porządkowej,
 • znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • która zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, lub utrudnia udział w imprezie innym osobom.
 1. Na terenie imprezy zakazuje się:
 • palenia tytoniu i używania ognia otwartego, oraz używania papierosów elektronicznych – za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
 • rzucania wszelkimi przedmiotami oraz wrzucania przedmiotów na scenę,
 • samowolnego poruszania się uczestników imprezy po obiekcie poza miejscami do tego przeznaczonymi (w szczególności zabrania się zmiany miejsc, wchodzenia na scenę, zaplecze sceny, płoty, tereny zielone, zadaszenia oraz do miejsc, do których mają dostęp wyłącznie służby porządkowe, służby informacyjne lub przedstawiciele MOK w Olsztynie),
 • wnoszenia i posiadania napojów w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;
 • wnoszenia i posiadania przez osoby uczestniczące w imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów niebezpiecznych pożarowo, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, parasoli z ostrym zakończeniem, wskaźników laserowych,
 • wnoszenia i wywieszania transparentów, plansz, flag, materiałów reklamowych bez zgody MOK w Olsztynie,
 • używania wulgarnego obelżywego lub naruszającego dobre obyczaje słownictwa,
 • zastawiania przejść ewakuacyjnych,
 • wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników),
 • prowadzenia bez uzgodnienia z MOK w Olsztynie jakiejkolwiek działalności handlowej, marketingowej, zarobkowej, itp.,
 1. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do wykonywania poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w szczególności stosowania się do przekazywanych przez konferansjera informacji dotyczących fotografowania i filmowania imprez oraz zasad korzystania z telefonów komórkowych.
 2. W przypadku imprez masowych służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do działań wynikających z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz z obowiązujących przepisów wykonawczych  do w/w ustawy.
 3. MOK w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie innych uczestników, a w szczególności za kradzież rzeczy, uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia.
 4. Osobom usuniętym z terenu imprezy przez służby porządkowe, Straż Miejską lub Policję w sposób zgodny z zasadami niniejszego regulaminu lub innych ustaw, nie przysługuje prawo zwrotu za zakupiony bilet wstępu i prawo do jakichkolwiek odszkodowań.

V. UTRWALANIE PRZEBIEGU IMPREZY

 1. MOK w Olsztynie jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Wejście na teren imprezy oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika imprezy przez MOK w Olsztynie w celach promocyjnych i informacyjnych.

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Pani/Pana jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.
 2. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: mok.olsztyn.pl/obowiazek-informacyjny-rodo oraz w sekretariacie MOK w Olsztynie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji karty wstępu KDR i wejście na teren imprezy oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w punktach sprzedaży biletów:
 • Galeria wARTe Świeczki, ul. Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie,
 • Galeria DOBRO, ul. Stare Miasto 24/25 w Olsztynie,
 • Muzeum Nowoczesności MOK, ul. Knosały 3 B w Olsztynie,
 • na stronie internetowej: bilety.mok.olsztyn.pl,
 • na terenie imprezy.

3.  Na imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie w czasie zagrożenia epidemicznego obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz aktualne akty prawne, w tym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu  zagrożenia epidemicznego.